Siirry sisältöön
Vaikuttavuus lapsiperheiden avopalveluissa – mistä se rakentuu?
24.10.2023 | 11:25

”Posiolla tehdään ihmisen kokoista ja näköistä lapsiperheiden sosiaalityötä vaikuttavasti.”

Hoivatie on tuottanut kohta seitsemän vuotta sosiaalipalveluja posiolaisille, ja aika-ajoin on hyvä pysähtyä tarkastelemaan työn aikaansaannoksia. Tällä kertaa nostan esille lapsiperheiden palvelut. Lähtökohtana on tuottaa perheille ennaltaehkäiseviä palveluita, riittävän varhaisessa vaiheessa ja kotipaikkakunnalla, lähellä perheitä. Huoli tulee pitää siitä, että kunnan alueella tarjottavat lapsiperheitten palvelut ovat toimivia ja yhdessä työskentely sujuvaa. Kaikkien toimijoiden tavoitteena tulee olla perheiden paras.

Millä toimilla tähän on päästy?

Tiivistetysti tärkeää on palvelun oikea-aikaisuus, toimijoiden keskinäinen sujuva yhteentoimivuus, riittävä tuen volyymi ja kesto sekä riittävän monipuoliset palvelut, jotta kaikki perheenjäsenet saavat sellaista tukea ja apua, jota tarvitsevat. Jokainen perheenjäsen tulee huomioiduksi perhetyössä niin, että hänelle löydetään merkityksellinen ja tarvittava tuki. Toiminnan tavoitteellisuus näkyy siten, että sosiaalityöntekijän tekemissä päätöksissä tuelle on jo selkeästi määritelty yhdessä perheen kanssa mietityt tavoitteet.

Työskentelyssä toimitaan näiden tavoitteiden suuntaisesti selkeästi valittuja työmenetelmiä ja toimintatapoja hyödyntäen. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi pitkin työskentelymatkaa on merkittävässä roolissa, jotta tiedetään, missä mennään ja onko perhe hyötynyt valituista toimista. Arviota tehdään yhdessä perheen kanssa, ja tarvittaessa tavoitteita uudelleen määritetään ja toimintatapoja muutetaan perheenjäsenten henkilökohtaisten tuen tarpeiden perusteella. Toiminnan tavoitteena on, että perhe saisi riittävän tuen, avun ja jatkaisi itsenäistä matkaa vahvistuneena ja pärjäävänä.

Posiolla on lähdetty kehittämään palveluja myös tarvelähtöisesti. Olemme kokeneet tarpeelliseksi kehittää tukiperhetoimintaa, ja alueelle onkin koulutettu Hoivatien toimesta tukiperheitä lapsiperheiden tueksi. Samoin perheneuvolatoiminnan sisällöllinen kehittämistyö uusien työskentelymenetelmien käyttöönoton kautta sekä lisäresurssoinnilla on koettu toimivaksi ja perheiden palveluja vahvistavaksi ratkaisuksi. On tärkeää, että perheet saavat tukea jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin haasteet ovat käyneet perheelle ylivoimaisiksi. Tällöin vältytään mahdollisesti myös painavimmilta lastensuojelun toimenpiteiltä.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna merkityksellistä on sosiaalipalveluista aiheutuvat kulut. Eurolaskentaa onkin tältä osin tehty, ja tarkastelussa on ollut, missä määrin on taloudellisempaa resursoida varhaiseen ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja matalan kynnyksen palveluihin, kuin maksaa siitä, että ongelmat perheissä kärjistyvät ja ajaudutaan avohuollon sijoituksiin ja huostaanottoihin. Esimerkkilaskelmassa henkilö on kuvitteellinen, mutta laskennassa näkyvät palvelut ja niiden kustannukset ovat todellisia. Kun perheelle annetaan varhainen ja riittävän pitkäkestoinen tuki kotikunnassa kodin ulkopuolelle sijoittamisen sijaan, viivan alle jää vahvasti plusmerkkinen luku.

Kirjoittaja Teija Lampinen toimii palvelupäällikkönä Hoivatien Kuntapalvelut Posiolla.