Siirry sisältöön

Hoivatien tapa toimia

Hoivatien tapa toimia on yhtiön antama viesti yhteistyökumppaneille siitä, miten Hoivatie toimii.

Hoivatien tapa toimia pohjautuu Hoivatien arvoihin, perustehtävään ja strategiaan ja me teemme joka päivä työmme sen mukaan. Yhdessä varmistamme, että Hoivatie toimii näiden lupausten mukaisesti.

Hoivatien tapa toimia

  • Hoivatien tehtävänä on tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluita voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen.
  • Ymmärrämme asiakkaidemme odotukset, tarpeet ja vaatimukset ja täytämme ne tuottamalla asiakkaille vaikuttavia palveluita.
  • Hyvinvoiva, motivoitunut, muutoskyvykäs ja ammattitaitoinen henkilöstö on Hoivatien toiminnan perusedellytys. Rakennamme erinomaista työntekijäkokemusta positiivisella johtamisella, dialogisuudella ja osaamisen kehittämisellä. Jokainen työntekijämme on tietoinen vastuustaan ja toimintansa tavoitteista sekä vastaa oman työnsä laadusta ja ammattitaitonsa kehittämisestä.
  • Hoivatien johto ja henkilöstö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Mittaamme toimintamme laatua, vaikutuksia, asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstötyytyväisyyttä. Tulosten perusteella luomme toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi ja seuraamme niiden vaikuttavuutta.
  • Toimintamme on Hoivatien arvojen mukaista ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista. Edellytämme vastuullisuutta myös toimittajilta ja yhteistyökumppaneiltamme.

Hoivatien tapa toimia ympäristöasioissa

  • Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen ja niiden toteuttaminen arjen toiminnassa ovat Hoivatien keskeisiä strategisia tavoitteita. Toimimme tulevaisuusvastuullisesti ottaen huomioon sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden. Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja muita organisaatioon kohdistuvia sitovia velvoitteita sekä yhtiömme arvoja.
  • Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on vähentää toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia yhtiön palvelutuotannossa, tukipalveluissa ja hallinnossa.
  • Ympäristöohjelmassa kuvaamme painopistealueet, joita arvioimme ja seuraamme sekä parannamme toimintatapojamme arvioinnin tuottaman tiedon perusteella. Arviointi tapahtuu ennalta määriteltyjen mittarien kautta. Sitoudumme jätteiden tehokkaaseen hallintaan ja mahdollisimman energiatehokkaaseen toimintaan. Teemme mahdollisimman kestäviä hankintoja ja vähennämme työmatkoista aiheutuvia päästöjä.
  • Rakennamme kestävää tulevaisuutta yhdessä palvelujemme piirissä olevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Hoivatien laatu- ja ympäristösertifikaatit

Hoivatielle on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Sertifikaatit kattavat kaikki Hoivatien palvelut.

ISO 9001 -sertifioidut toimipaikat näet täältä ja ISO 14001 -sertifioidut toimipaikat täältä.


Hoivatien omavalvontaohjelma

Voit lukea Hoivatien omavalvontaohjelman tästä linkistä.
Omavalvontaohjelman seuranta ja kehittämistoimenpiteet 1/2024

Asiakastyytyväisyys

Jatkuva parantaminen on Hoivatien johdon ja henkilöstön tapa toimia. Keräämme tietoa kehittämistarpeista selvittämällä asiakkaiden näkemyksiä palvelun laadusta. Palautetta pyydetään palvelun käyttäjiltä, heidän läheisiltään sekä tilaaja-asiakkailta. Asiakaskokemus kartoitetaan NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksikyselystä sosiaalipalvelun tarpeita vastaavaksi muokatulla kyselyllä, jossa vastaaja voi arvioida tyytyväisyyttään palveluun asteikolla 0 (erittäin tyytymätön) – 10 (erittäin tyytyväinen). Numeerista arviota voi täsmentää avoimella sanallisella palautteella. (Palaute pyydetään kaikilta vastaajaryhmiltä vuosittain (loka-marraskuussa) ja aina asiakkuuden päättyessä.

Asiakaspalautekyselyn tulokset analysoidaan toimintayksiköissä ja käsitellään asiakkaiden kanssa. Saadun palautteen perusteella tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet, joiden vaikuttavuutta arvioidaan omavalvontaseurannan yhteydessä. Palautekyselyn tulokset raportoidaan johtoryhmälle, hallitukselle ja tilaaja-asiakkaalle vuosittain.

Yksikössä toteutettavan sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi asiakas voi kertoa kokemuksestaan Hoivatien verkkosivuilla olevan jatkuvan palautteenantokanavan kautta. Toimintayksikön saama sanallinen palaute dokumentoidaan toimintajärjestelmään ja käsitellään yksiköissä säännönmukaisesti.

Asiakastyytyväisyyden kehitys vuodesta 2022 vuoteen 2023

Väärinkäytösepäilyjen whistleblowing-ilmoituskanava

Hoivatiellä on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (EasyWhistle). Työntekijämme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat kanavan kautta ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta luottamuksellisesti.

Epäkohdista ilmoitetaan ensisijaisesti esihenkilölle tai yhteyshenkilölle. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä whistleblowing-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä ja kaikki ilmoituskanavan kautta jätetyt ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Ilmoituksen voi tehdä tämän linkin kautta.