Siirry sisältöön
Sote-henkilöstön rekrytointia edistää ammattikorkeakoulun ja työnantajan yhteistyö
08.02.2024 | 13:12

Uutiset sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rekrytointivaikeuksista ovat jokapäiväisiä. Rekrytointivaikeuksien kanssa painiskellaan sekä hyvinvointialueilla että sote-palveluja tuottavissa yrityksissä. Tilanteen korjaaminen edellyttää laajapohjaista yhteistyötä.

Hyvinvointialueilla on ongelmia kansalaisten tarpeiden mukaisten ja oikea-aikaisten palvelujen järjestämisessä. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen arvion mukaan joustamaton lainsäädäntö, kireä taloustilanne ja henkilöstöpula vaikeuttavat palvelujen tuottamista ja hidastavat niiden uudistamista. Järjestämisvaikeudet ovat huomattavia muun muassa perus- ja erityistason lasten, nuorten ja perheiden sekä iäkkäiden palveluissa.

Tilanteesta piirtyy tumma kuva myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikaisen haastattelussa: ”Jos rahaa ei saada säästettyä, rahat loppuvat, henkilöstö ei riitä eikä palveluja ole tarjolla” Erityinen haaste palvelujen järjestämiselle on osaavan työvoiman riittävyys.”

Henkilöstön rekrytointiongelmat eivät ole vain hyvinvointialueiden ongelmia. Myös sosiaali- ja terveysalan yksityiset palveluntuottajat painivat saman ongelman kanssa. Hyvinvointialueet ja yksityiset palvelun tuottajat kilpailevat työntekijöistä tarjoamalla parempaa palkkaa ja muita etuja. Veto- ja pitovoimatekijöitä mietitään eri tahoilla. Keinoja on monia mutta nämä eivät poista sitä ongelmaa, että markkinoilla ei työvoimaa ole riittävästi. Hoivatiellä on erityisesti huomattu puute ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työntekijöistä, joita tarvitaan esimerkiksi lastensuojelun laitoshoidossa.

Tuuppaa itsesi työelämään -tapahtumassa työnantajat ja opiskelijat kohtaavat

Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestää kampuksillaan lukuvuosittain osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-tapahtumia. Ne ovat työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden sekä kouluttajien kohtaamisfoorumeita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun-kampuksella järjestettiin syyslukukaudella 2023 OSKE-tapahtuman sijasta Tuppaa itsesi työelämään -tapahtuma. Sen järjestivät Oulun seudulla toimivat ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut yhdessä. Järjestelyihin osallistui koulutuskuntayhtymä OSAO, Suomen Diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma. Tapahtuma järjestettiin Suomen Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun-kampuksella.

Tapahtumassa oli mukana 45 näytteilleasettajaa, suurelta osin työelämätahoa. Digitaaliseen palautekyselyyn saatiin 37 työelämätaholta vastaus. Tulos on yksiselitteinen. Tapahtuma vastasi odotuksiin, ja sitä pidettiin hyödyllisenä (taulukko 1).

Taulukko 1. Työelämän edustajien (n37) arvio tapahtumasta

Avovastauksissa työelämätahot kiittivät opiskelijoita aktiivisuudesta. Opiskelijat olivat hakeneet rohkeasti kontaktia ja käyneet keskusteluja työelämätahojen kanssa: ”Opiskelijat olivat aktiivisia kyselemään ja poikkeamaan esittelypisteissä. Useampi kysely harjoittelu- ja keikkapaikoista on jo tullut.” Tapahtuma tarjosi työelämätaholle mahdollisuuden laajentaa yhteistyöverkostoaan, solmia suhteita tuleviin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin ja rekrytoida sekä harjoittelijoita että työntekijöitä: ”Saimme laajennettua verkostoja eli kerättyä yhteystietoja ja rekrytoimme sijaislistalle porukkaa sekä mahdollisia tulevia työntekijöitä taloihimme.” Työelämätaholle tapahtuma tarjosi mahdollisuuden toiminnasta kertomiseen mutta myös opiskelijoiden näkemysten kuulemiseen: ”Hyviä keskusteluja eri alojen opiskelijoiden kanssa siitä, mitä he odottavat työelämältä.”

Opiskelijoita osallistui tapahtumaan yli kaksisataa. Palautekyselyyn heistä vastaisi vain runsas kymmenesosa (n31). Opiskelijoiden palaute oli työelämätahoja kriittisempää, kun he arvioivat tapahtuman antia suhteessa odotuksiinsa ja opintoihinsa. Opiskelijoiden palaute on kuitenkin hyvin myönteistä (taulukko 2).

Taulukko 2. Opiskelijoiden (n31) arvio tapahtumasta

Opiskelijat kertoivat avovastauksissa, että heidän tietovarantonsa olivat lisääntyneet sosiaali- ja terveysalan työmahdollisuuksista: ”Tietoa ja vinkkejä mahdollisista työpaikoista ja harkkapaikoista. Tutustuin sellaisiin yrityksiin, joista en ollut kuullutkaan.” Tapahtumassa opiskelijoille oli tarjolla konkreettisesti harjoittelupaikkoja ja työtilaisuuksia: ”Sain tietää monista harjoittelu- ja työmahdollisuuksista, ja työelämän edustajat rohkaisivat kokeilemaan eri mahdollisuuksia.” Tapahtumasta opiskelija saattoi löytää itselleen myös opinnäytetyöaiheen: ”Tietoa mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö yhden näytteilleasettajan tarpeisiin yhteistyössä heidän kanssaan, kiitos.”

Hoivatien kokemuksia Tuuppaa itsesi työelämään -tapahtumasta

Hoivatie syntyi vuonna 2022, kun Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö yhdistivät palveluliiketoimintansa. Hoivatie on sosiaalipalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys, joka haluaa toiminnallaan vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten työvoimapulaan sosiaali- ja terveysalalla. Hoivatie on osallistunut vuosittain Diakonia-ammattikorkeakoulun järjestämiin erilaisiin työelämätapahtumiin.

Tuuppaa itsesi työelämään -tapahtumassa oli mukana syyskuussa 2023 Hoivatien HR-palveluista Opri Jokiniemi ja viestintäpalveluista Reetta Haapalainen. Tapahtumassa heidän tavoitteenaan oli kasvattaa Hoivatien tunnettavuutta. He välittivät tietoa opiskelijoille Hoivatien palveluista ja erilaisista mahdollisuuksista, kuten harjoittelupaikoista, opinnäytetyöaiheista, kesätyöpaikoista, sijaisuuksista ja pitkäkestoisista työmahdollisuuksista.

Jokiniemen ja Haapalaisen näkemys on, että tapahtumaan osallistuminen tuki heidän tavoitettaan: ”Saimme tuotua esille, mitä kaikkea Hoivatiellä on tarjottavana opiskelijoille. Monet opiskelijat olivat yllättyneitä esimerkiksi siitä, että meihin voi ottaa yhteyttä opinnäytetöihin liittyen ja että meillä on niin monipuolisesti palveluita ja toimimme valtakunnallisesti.” Opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut olivat Jokiniemestä ja Haapalaisesta antoisia. He kohtasivat tapahtumassa myös Hoivatien eri yksiköissä harjoittelujaksolla ja sijaisena olleita opiskelijoita: ”Oli mukava kuulla palautetta menneistä harjoitteluista ja nähdä, kuinka kovasti opiskelijat odottivat tulevia harjoittelujaksoja meillä.” Jokiniemestä ja Haapalaisesta tilaisuus oli merkityksellinen. Opiskelijoiden kohtaamisen mahdollistavia matalan kynnyksen tapahtumia tarvitaan.

Yhteistyötä sote-alan henkilöstövajeen ratkaisemiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on julkaistu tiekartta sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseen vuosille 2022–2027. Tiekartta ei tarjoa nopeita ratkaisuja. Sen mukaan olennaista on pitää huolta siitä, että koulutusmäärät ovat riittäviä, työnjako on toimiva (henkilöstö on koulusta vastaavissa tehtävissä) ja työn organisoimista kehitetään työpaikoilla. Lisäksi kansainvälistä rekrytointia tulee lisätä.

Diakin ja Hoivatien välinen yhteistyö on monipuolista muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelujen, opetustilanteissa tapahtuvien asiantuntijavierailujen, opinnäytetöiden ja opiskelijoille työmahdollisuuksista tiedottamisen puitteissa. Lisäksi Hoivatiellä on käynyt opettajia työelämävaihdossa. Näin he pääsevät näkemään käytännössä, mitä työelämässä tapahtuu. Opettajat vievät mennessään tärkeää tietoa opetussuunnitelmien päivittämiseen ja opetukseen. Olemme kutsuneet opettajia myös vierailulle tutustumaan yksiköihimme, jotka toimivat opiskelijoiden harjoittelupaikkoina.

Diak ja Hoivatie tekevät yhteistyötä osaavan henkilöstön kouluttamisessa ja työllistymisen edistämisessä. Yhteistyöllä vahvistetaan koulutusohjelmien työelämälähtöisyyttä ja -vastaavuutta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalalle valmistuvilla on työelämän edellyttämä osaaminen. Yhteistyö tukee koulutusten sisältöjen ja tavoitteiden työelämälähtöistä määrittelyä. Yhteistyö mahdollistaa myös työllistymispolkujen luomisen vastavalmistuneille. Tärkeä yhdessä tehtävässä työssä on myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työpaikkojen nostaminen jälleen arvoonsa. Kyse on sydämellä tehtävästä työstä, joka vaatii rautaista ammattitaitoa.

Kirjoittajat

Anne Filali: Kirjoittaja on Hoivatien liiketoimintajohtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat lastensuojelupalvelut, avopalvelut, työelämäpalvelut ja kuntapalvelut Posio.

Jari Helminen
: Kirjoittaja on Diakin sosiaalialan yliopettaja (YTT), jonka kiinnostuksen kohteita ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutus ja sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneiden ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus sekä sosiaalialan työmuodot, eritoten sosiaaliohjaus.